Flexibel waterpeilbeheer

Home >>> Projecten >>> Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

Flexibel waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

Door de klimaatverandering heeft de landbouw steeds vaker problemen met een tekort of juist een teveel aan water. Toenemende extreme regenval afgewisseld met langdurige droogte vormen een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. Vanaf 2018 tot en met 2020 hebben drie bedrijven in Utrecht-Oost meegedaan met het POP-3 project Flexibel waterpeilbeheer Utrecht-Oost. Door het plaatsen van boerenstuwtjes en peilgestuurde drainage op drie verschillende locaties, waarvan twee te maken hebben met verdroging, hebben de deelnemers een grotere invloed gekregen op de watervoorziening.

In het project Flexibel waterpeilbeheer Utrecht-Oost is ervaring opgedaan met het beheer van de stuwen en de effecten op het grondwater. De ervaringen waren positief: er wordt langer water vastgehouden door de geplaatste stuwtjes, waardoor een positief effect is waargenomen op de gewasopbrengsten. Met drie extreem droge zomers op een rij was echter het effect van de stuwen beperkt tot het (vroege) voorjaar, omdat de wateraanvoer in de meeste watergangen stagneerde en de stuwtjes droogvielen. Een belangrijke conclusie voor één van de deelnemers is dan ook dat het bedrijf meer maatregelen wil nemen dan alleen het plaatsen van enkele stuwtjes. 

Ook voor het waterschap is de toepassing van flexibel waterpeilbeheer een innovatie, die nodig is gezien de ontwikkelingen van het klimaat. De inzichten en ervaringen zijn in het winterseizoen 2020/2021 door Vallei & Veluwe verder uitgerold in de Regeling Watersparen, waarbij grondeigenaren een aanvraag konden indienen voor de plaatsingen van stuwtjes of andere maatregelen om water langer vast te houden.