Projecten

Home >>> Projecten

Lopende en afgeronden projecten

K&G Advies participeert in diverse projecten rondom kringlooplandbouw, waterbeheer, bedrijfsovernames en (kruidenrijk) grasland. Bij de projecten staan duurzaam ondernemen en maatschappelijke relevantie centraal. De agrarisch ondernemers zijn een belangrijke sparringspartner en krijgen handelingsperspectief voor de toekomst. 

Living Labs bedrijfsovername

Een vernieuwde infrastructuur om bedrijfsovernames in de Nederlandse melkveehouderij tot een succes te maken.

Kringlooplandbouw in de provincie Utrecht

De melkveehouderij zowel economisch als ecologisch duurzamer ontwikkelen met speciale aandacht voor duurzaam bodembeheer.​

Flexibel Waterpeilbeheer in Utrecht-Oost

Het waterpeil op perceelsniveau bijsturen om de waterhuishouding te optimaliseren.

Natuurinclusief boeren op de Veluwe en in Utrecht

Natuurinclusief boeren draait om landbouw die samenwerkt met de natuur.